Principiile

Sunt liberal, deci cred în valorile democratice, deschidere către lumea civilizată, economia privată, rolul societății civile în funcționarea statului. În plus față de aceste deziderate generale, programul meu politic se bazează pe patru principii care se referă în mod specific la locul și momentul în care se află acum Comuna Florești: urbanismul, Internetul ca platformă de guvernare, debirocratizarea și conectarea cu Europa.

Patru principii pentru Florești

principii

Urbanismul

Pentru mine, dezvoltarea Comunei Florești pornește de la urbanism. Urbanismul, adică planificarea unei localități, e mijlocul prin care poți direcționa creșterea unei comunități către o calitate a vieții ridicată.

O platformă digitală de guvernare locală

Nicio așezare umană civilizată nu poate oferi o calitate a vieții ridicată fără accesul la Internet și facilitățile legate de acesta.

Debirocratizarea și comunicarea

În strânsă legătură cu digitalizarea de la punctul anterior, procedurile trebuie simplificate, iar interacțiunea cu publicul trebuie să se producă rapid și în folosul acestuia.

Conectarea cu Europa: politici și resurse financiare

Am crescut într-o Românie care își începea drumul către Uniunea Europeană și am simțit beneficiile apartenenței la familia UE.

Planul de măsuri

Voi aplica cele patru principii de mai sus într-un set de măsuri concrete. Planul meu de acțiune e concentrat pe dezvoltare și viitor, dar nu îmi propun să neglijez în niciun caz problemele sociale și categoriile defavorizate din Comuna Florești.

 • Adoptarea rapidă a unui Plan Urbanistic General (PUG) de amploare care să concretizeze o viziune urbanistică modernă și completă adaptată nevoilor Comunei Florești și axată pe creșterea calității vieții
 • Adoptarea unui regulament local de urbanism care să reflecte viziunea din PUG
 • Ridicarea standardelor de construire și locuire având ca reper nu numai legislația românească, ci și exemplele de succes din Uniunea Europeană, în măsura în care autonomia administrativă permite fixarea acestor standarde
 • Elaborarea de noi reguli referitoare la estetica și funcționalitatea urbană
 • Crearea unei rețele de poli civici care să compună un ecosistem urban incluziv pentru toți cetățenii, indiferent de categoria de vârstă, venituri sau etnie
 • Parteneriat cu Facultatea de Arhitectură pentru reinventarea identității aglomerărilor de imobile din Florești
 • Parteneriate cu organizații profesionale și civice selectate judicios și transparent, pentru identificarea necesităților și oportunităților de dezvoltare urbană
 • Implicarea participativă locuitorilor în deciziile referitoare la viitorul urbanistic al Comunei.
 • Optimizarea rețelelor de apă și canalizare în toate satele componente
 • Demararea unui efort sistematic pentru preluarea în domeniul public a străzilor private
 • Modernizarea și extinderea rețelei de camere de supraveghere a domeniului public
 • Creșterea ofertei de locuri de parcare
 • Terminarea asfaltării străzilor aflate în domeniul public
 • Parteneriat cu Guvernul României pentru proiectele de tren metropolitan și metrou, a căror rază de acțiune afectează și Comuna Florești
 • Susținerea eforturilor de realizarea a centurii metropolitane
 • Un studiu de trafic aprofundat, care să aibă în vedere nu numai dimensiunile actuale, ci și viitoare ale problemei
 • Extinderea și modernizarea iluminatului public în toate satele
 • Extinderea pistelor pentru biciclete și trotinete, inclusiv electrice
 • Extinderea traseelor deservite de Compania de Transport Public Cluj
 • Reglementarea strictă și corectă a aprovizionării unităților economice, în scopul raționalizării traficului rutier în care sunt implicate mașinile de marfă, mai ales cele de mari dimensiuni. În acest scop va fi întocmit un regulament
 • Facilitarea demersurilor private pentru oferirea unei conexiuni de Internet de calitate pentru toți locuitorii Floreștiului
 • Crearea de zone cu Wi-Fi gratuit asigurat de primărie, conform unui studiu care va determina amplasamentul acestora
 • Studii de fezabilitate pentru trecerea în etapa localităților inteligente a Comunei Florești
 • Studii de fezabilitate pentru crearea infrastructurii necesare pentru circulația autobuzelor electrice și crearea unei infrastructuri pentru alimentarea mașinilor electrice, în parteneriat cu municipiul Cluj.
 • Atragerea de investitori care să creeze locuri de muncă bine plătite, prin activități economice nepoluante
 • Crearea unui hub al inovării, capabil să genereze procese economice ce produc valoare adăugată mare, prin dezvoltarea de parteneriate cu entități de stat și private
 • Includerea comunei Florești în clusterele care produc dezvoltare economică în Transilvania
 • Stimularea asocierii producătorilor agricoli locali, ca și a altor practici care vor duce la rentabilizarea activităților agricole și o producție locală de calitate. Un prim proiect este inaugurarea unei piețe publice în Florești
 • Susținerea operatorilor din domeniul turismului (aquapark, hoteluri, pensiuni etc) prin promovarea unui brand modern al comunei Florești și facilități financiare sau de altă natură.
 • Profesionalizarea resurselor umane din aparatul administrativ al Primăriei și entităților adminstrative conexe, în conformitate cu cele mai noi tehnici din administrația publică
 • Simplificarea procedurilor de lucru cu publicul
 • Transparentizarea tuturor procedurilor și deciziilor și acțiunilor care implică Primăria, de la piața imobiliară la furnizorii privați de toate tipurile
 • Crearea și îmbunătățirea platformelor online funcționale pentru taxe, depunerea electronică a formularelor, alte tipuri de interacțiune din categoria „guvernare electronică” (e-governance)
 • Crearea unei comunități online prin intermediul căreia Primăria Comunei să colecteze date privind necesitățile locuitorilor comunei și să răspundă rapid și concludent sesizărilor sau solicitărilor publicului
 • Organizarea de consultări publice în toate deciziile importante care țin de viitorul Comunei Florești.
 • Studiu de oportunitate privind categoriile de fonduri europene care pot fi atrase de Comuna Florești, date fiind schimbările din noul Cadru Financiar Multianual (MFF – 2021-2027) al Uniunii Europene, ca și fondurile de ajutorare legate de pandemia de COVID-19
 • Crearea unui Departament în Primăria Comunei, specializat în evaluarea oportunităților și generarea de aplicații la fondurile europene
 • Evaluarea și sincronizarea la prioritățile legate de apartenența la Uniunea Europeană, declinate pe specificul și necesitățile Comunei Florești
 • Construcția unei relații instituționale privilegiate cu ministerele și autoritățile locale sau județene implicate în relația cu Uniunea Europeană.
 • Realizarea și implementarea, pentru următorii 10 ani, a unei stategii a comunei Florești care face traziția spre o economie circulară, ingnorând modelul economic linear extrage-produ-folosește-aruncă. Conceptul de economie circulară implică un model de producție și consum care se bazeză pe principii orientate spre cei 10 R (redu, refuz, regândire, reducere, reutitlizare, refacere, recondiționare, reînnoire, reorientare, reciclare), dar și pe practici de mediu precum: emisii reduse, buclă închisă, cicluri de viață infinite prin reutilizare, modularitate, drept de reparare, vânzare serviciu în loc de produs, noi modele de afaceri innovative care implică recircularea deșeului ca materie primă secundară, digitizare procese și altele.
 • Implementarea unui PLAN DE GESTIUNE A DEȘEURILOR care să răspundă obiectivelor de reutilizare şi reciclare impuse de Uniunea Europeană. Cred că Floreștiul poate mai mult, așa că îmi propun o rată de reciclare a deșeurilor de minim 65% pentru deșeurile municipal mixte și 60% din masa totală de deșeuri generate.
 • Crearea unei platforme special amenajate la periferia Floreștiului pentru deșeurile voluminoase, care nu pot fi depozitate lângă ghena de gunoi: deșeuri voluminoase casnice, deșeuri din construcții și demolări, deșeuri vegetale.
 • Crearea posibilității de a colecta deșeurile biodegradable prin punerea la dispoziție a unui sistem de coletare a deșurilor biodegradabile și valorificarea acestora prin compost sau fermentare anaerobă pentru producerea de biogaz la nivel de comună, valorificat la prepararea hranei pentru creșele și gradinițele din Florești.
 • Promovarea și implementarea conceptului garanție-depozit pentru deșeurile din ambalaje atât în industria retail, cât și în alte industrii.
 • Combaterea și conștientizarea risipei alimentare pentru a îmbunătăți eficiența utilizării resurselor în lanțul alimentar. Colaborare cu ONG-uri specilizate pe această nișă.
 • Încurajarea buclei locale unde conexiunea dintre producător și consumator să se producă la distanțe mai mici de 60 km.
 • Promovarea industriilor prietenoase cu mediu: car shareing, construcții modulare, stații de incărcare pentru mașini/biciclete/trotinete electrice, office sharing, lanț alimentar regenerativ, etc.
 • Programe de instruire privind educția ecologică în școli si instituții.
 • Facilitarea la programe pentru stimularea Floreștenilor de a dispune de cladiri eficiente energetic.
 • Promovarea eco-turismului în Florești și satele adiacente
 • Desalubrizarea văii Someșului și valorificarea potențialului sau prin: amenajarea unor piste pentru biciclete, trotinete și alergare pe malul râului și prin plantarea unor arbori și pomi fructiferi în zona de promenadă de-a lungul râului. Vor fi amenajate și locuri pentru pescuit sportiv sau pentru observarea naturii
 • Realizarea de coluare verzi prin plantare de vegetație atât pe stăzile princilale, cât și înzonele intens construite.
 • Implementarea unei reguli interne care ține de toaletaea și saliubrizarea spațiului verde atât din spațiul public cât și din cel privat.
 • Acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor pentru clădirile verzi certificate în mod legal
 • Acordarea de înlesniri fiscale pentru clădirile care dispun de acoperișuri înierbate
 • Crearea de grădini urbane verticale în zonele cu o concentrație mare a blocurilor de locuit
 • Instalarea de panouri fotovoltaice pe clădirile publice. Economiile care vor fi realizate vor fi reinvestite în grădini urbane.
 • Modernizarea și dotarea cu tehnologie modernă a școlilor și grădinițelor existente
 • Construirea de noi școli, grădinițe și creșe, pornind de la un studiu aprofundat, care să evalueze necesitățile locuitorilor Comunei Florești
 • Realizarea de parteneriate cu universitățile clujene, pentru dezvoltarea tuturor aspectelor care țin de învățământ și pe termen mediu crearea unui spațiu de tip campus universitar în comună
 • Facilități fiscale pentru înființarea de grădinițe și școli private
 • Educație permanentă pentru segmentele de populație neglijate, în primul rând referitoare la folosirea Internetului, pentru eliminarea așa-numitului digital divide (divizarea populației în posesori și neposesori de conexiune și abilități digitale)
 • Încurajarea, prin parteneriate și facilități, a învățământului dual.
 • Crearea unei rețele de centre culturale care să deservească toate satele comunei Florești
 • Atragerea unor dezvoltări ale festivalurilor clujene, printr-un parteneriat onest
 • Dezvoltarea unor clădiri multifuncționale care pot găzdui manifestări artistice de la concerte de operă la spectacole de teatru sau proiecții de film
 • Organizarea și finanțarea unor spectacole culturale de calitate, de la teatru de păpuși la concerte
 • Crearea unei biblioteci moderne și bine dotate cu cărți de valoare, cu o componentă electronică (ebook-uri sau cărți electronice, disponibile pentru platforme de tip Kindle)
 • Înființarea unui muzeu de prestigiu care să pună în valoare tradițiile zonei.
 • Sprijinirea și implicarea activă a Primăriei în construcția grabnică a Spitalului General de Urgență din Florești
 • Lansarea unor programe comunale de screening al sănătății, în parteneriat cu UMF Iuliu Hațieganu din Cluj. Demersuri educative gratuite pentru segmentele de populație defavorizate în vederea participării la screening
 • Reglementarea orarului de funcționare a farmaciilor, în vederea stimulării unui program non-stop, astfel încât cetățenii comunei să aibă permanent acces la medicamentele de care au nevoie.
 • Stimularea sportului de masă, prin amenajarea de terenuri de sport și prin crearea unei baze sportive moderne, asemănătoare cu cea din cartierul clujean Gheorgheni
 • Organizarea de evenimente și zile sportive de impact pentru publicul larg, cu participarea acestuia
 • Crearea unui complex acvatic pentru sport și relaxare, care să includă un bazin olimpic acoperit
 • Crearea de facilități pentru stimularea construirii de săli de fitness și cultură fizică de către investitorii privați.
 • Sprijinirea activității tuturor cultelor religioase recunoscute de statul român
 • Sprijin transparent pentru asociațiile și fundațiile care activează în interesul comunității
 • Sprijinirea creării de cămine pentru vârstnici la standarde europene
 • Crearea de cluburi civice, în care membrii seniori ai comunității să poată interacționa cu cei tineri, pentru a le transmite acestora memoria vie a comunei
 • Sprijinirea unei rețele de întreprinderi sociale și de centre de calificare-recalificare profesională, care să asigure un viitor mai bun membrilor grupurilor sociale defavorizate
 • Construirea unui adăpost modern pentru animalele fără stăpân și pentru cele nesupravegheate și gestionarea umană a acestui gen de problemă.